fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN JOLIEN KRAMER FOTOGRAFIE & GRAFISCH ONTWERP

WIE ZIJN WE
Ons website-adres is: https://jolienkramer.nl
Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

COOKIES
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
.     Producten van Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp zijn: maken en modelleren van foto’s, plattegronden alsmede het in­meten van bedrijfsgebouwen en woningen. Het ontwerp van diverse grafische uitingen. Hierna wor­den deze producten hier afzonderlijk of allen tezamen, ‘product’ genoemd.
 
ARTIKEL 2 OFFERTES, AANBIEDINGEN
1.     Het uitbrengen van een al dan niet met offerte aange­duide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp niet tot het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever.
2.     De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn ge­maakt ten behoeve van Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp en ten behoeve van alle andere personen die voor Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp werkzaam zijn respec­tievelijk alle personen die bij de uitvoering van Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp bij enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle per­sonen voor wier handelen of nalaten Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp aansprakelijk zou kunnen zijn.
3.     Wie na het goedkeuren van de offerte en na het ontvangen van het eerste ontwerp de opdracht annuleert dient 25% van de totaalsom te betalen.
 
ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OPDRACHT
1.     De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsver­bintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een opdracht verplicht Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van Opdrachtgever.
2.     Het staat Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door, door haar aan te wijzen werk­nemers en/of ingeschakelde, derden uit te laten voeren.
3.     Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp zal bij het uitvoeren van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere perso­nen, de kwaliteit Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp in acht nemen.
4.     De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren zoals de kwaliteit van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, weersomstandigheden, ziekte of an­dere omstandigheden waarop Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp geen invloed kan uitoefenen. De termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschou­wen als fatale termijn in de zin van boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen Opdrachtgever en Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp is overeen­gekomen.
5.     Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te be­grijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeen­komst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp zijn verstrekt, heeft Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke ta­rieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.     Opdrachtgever staat tegenover Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp in voor de juist­heid van verstrekte gegevens. Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp is niet aansprakelijk voor schade, van elke aard ook, doordat Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp is uitge­gaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvol­ledigheid voor Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp kenbaar was.
7.     Bij een opdracht ter zake van een inmeting van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen vermoed slechts als aanduiding en derhalve als indicatie bedoeld te zijn, zonder dat hiervoor door Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp een garantie wordt afge­geven dat de oppervlakte of andere afmetingen en aan­duidingen exact zijn.
8.     Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aan­spraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
9. Door een afspraak te boeken of ontwerp te laten maken ga je akkoord met de plaasting van de media en ontwerpen op deze website en voor gebruik van sociale doeleinden. Bij niet akkoord wordt er €50 euro in rekening gebracht.
 
ARTIKEL 4 LEVERING
1.     De levering van het product zal uitsluitend digitaal plaatsvinden, over het algemeen in de vorm van een JPEG, PDF. Het product wordt eenmaal geleverd aan Op­drachtgever, tenzij uitdrukkelijk wordt verzocht om repe­terende levering.
 
ARTIKEL 5 PRIJS
1.     Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzet­belasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, alsmede exclusief eventueel in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer verzend- en administratiekosten.
2.     Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp heeft het recht om betaling van een voorschot te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot staat in redelijkheid tot het in het kader van de opdracht te verrichten werk.
3.     Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp brengt de door haar verrichtte werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever in rekening middels een factuur onmiddellijk na aanlevering van alle producten die onderdeel zijn van de opdracht.
4.     Indien de initiële opdracht door Opdrachtgever vlak voorafgaand aan, dan wel ten tijde van het uitvoeren van die opdracht, wordt verruimd, is er sprake van meerwerk. Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp zal hier meerkosten voor in rekening brengen bij Opdrachtgever.
5.    De 20% korting op een zwangerschapsshoot of newbornshoot die geldt bij het maken van een geboortekaartje is 4 maanden geldig. Daarna zijn de prijzen zoals aangegeven op de website zonder de korting.

ARTIKEL 6 BETALINGSTERMIJN
1.     Opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen bin­nen dertig dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
2.     Indien Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp het verschuldigde bedrag niet binnen de in 6.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpar­tij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschul­digd, te vermeerderen met 2%.
3.     Indien Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht of licentie daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrij­ging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
4.     Geen enkel gebruik van het product op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang Opdrachtgever enige uitstaan­de factuur van Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp nog niet heeft voldaan of anders­zins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplich­ting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp dan ook.
5.     Indien de factuur van Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp niet akkoord is, om welke reden dan ook, dient Opdrachtgever dit binnen tien da­gen na ontvangst van de factuur schriftelijk mee te delen aan Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp. Bij het uitblijven van een dergelijke medede­ling wordt de factuur geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een factuur ontslaan Opdrachtgever niet uit zijn betalingsverplichting.
 
ARTIKEL 7 AUTEURSRECHT EN LICENTIE
1.     Het auteursrecht op producten berust bij Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp con­form de Auteurswet 1912. Elk gebruik van een product dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp.
2.     Bij inbreuk komt Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp gebruikelijk ge­hanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelij­ke kosten).
3.     Alle door Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp verstrekte producten, zoals foto’s, en tekeningen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever ten behoeve van de verkoop van het betreffende onroerende zaak en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp worden verveelvoudigd, open­baar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voort­vloeit.
4.     De aard van het verstrekte product bepaalt slechts dat het product dient te worden gebruikt voor de verkoop en/of verhuur van het op de stukken betrekking hebbend on­roerend goed en zal alleen verstrekt worden aan partijen die met deze activiteiten direct te maken hebben, te we­ten potentiële huurders dan wel (ver)kopers van bedoeld onroerend goed.
5.     Opdrachtgever zal, voor zover mogelijk, te allen tijde de aan het product gekoppelde copyrightvermelding (© Jolien Kramer) zichtbaar laten voor een ieder die het product aanschouwt. Opdrachtgever zal te allen tijde derde(n) wijzen op en berichten over de herkomst van de door Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp gemaakte producten en het daarop rustende auteursrecht van Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp.
 
ARTIKEL 8 GEHEIMHOUDING
1.     Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp heeft de verplichting om alle schriftelijke infor­matie welke zij door de uitvoering van de overeenkomst van Opdrachtgever ontvangt en die door Opdrachtge­ver als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp zal te allen tijde tegenover een ieder de vertrou­welijkheid van de door Opdrachtgever verstrekte gege­vens waarborgen.
2.     Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp zal deze verplichting tevens opleggen aan het door haar eventueel ingeschakelde derde.
3.     Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toe­gestaan, indien de Wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die reeds bij Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp bekend is, onafhankelijk van de Opdrachtgever is verzameld, door Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen, of reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.
 
ARTIKEL 9 KLACHTEN
1.     Klachten over een product van Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp dan wel de werk­zaamheden die daaraan ten grondslag liggen, dienen door Opdrachtgever binnen 10 dagen na voltooiing van het product schriftelijk te worden gemeld aan Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp. Alsdan dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de eventuele tekortkomingen aan Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp te worden medegedeeld, zodat Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp in staat is adequaat hierop te reageren.
2.     Indien een klacht gegrond is zal Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp de werkzaam­heden alsnog zoals overeengekomen verrichten, tenzij Opdrachtgever aan Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp te kennen geeft dat dit niet noodzakelijk is, danwel Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp redelijkerwijs behoort te begrijpen dat verdere nakoming niet noodzakelijk is, bij­voorbeeld omdat dit zinloos is geworden.
 
ARTIKEL 10 INTREKKEN EN ONTBINDING OPDRACHT
1.     Zowel Opdrachtgever als Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp hebben het recht de opdracht voor aanvang van de werkzaamheden door Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp, door schriftelijke intrekking met opgaaf van re­den te doen eindigen. Intrekking van de opdracht door Opdrachtgever ontslaat Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp van de verplichting tot uitvoering van de opdracht.
2.     Eventueel reeds gemaakte (deel)producten door Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp zullen aan Opdrachtgever worden geleverd en worden gefactureerd conform de gebruikelijke tarieven. Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp zal een gespecificeerde opgave doen van de door haar gemaakte kosten, die Opdrachtgever alsdan dient te betalen. De opgave kan nimmer hoger zijn dan het vooraf afgesproken bedrag.
3.     Indien Opdrachtgever de gemaakte afspraak voor het maken van een product, intrekt of wenst te verzetten binnen 24 uur voor de uitvoering hiervan, kan Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp voorrijkosten en het uurtarief van de gederfde tijd aan Opdrachtgever doorberekenen.
 
ARTIKEL 11 VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN
1.     Opdrachtgever is niet gerechtigd om een product van Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp aan derden te verstrekken, tenzij de aard van het verstrekte product bepaalt dat het product dient te worden gebruikt voor de verkoop en/ of verhuur van het op de stukken betrekking hebbend onroerend goed en zal dientengevolge alleen verstrekt worden aan partijen die met deze activiteiten direct te maken hebben, te weten potentiële huurders dan wel kopers van bedoeld onroe­rend goed.
2.     Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp is gerechtigd om in het kader van een opdracht gegevens van de Opdrachtgever aan derden te verstrek­ken.
 
ARTIKEL 12 BEWAARTERMIJN
1.     Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp zal de door haar gemaakte eindproducten voor Opdrachtgever maximaal 6 maanden lokaal opslaan en kosteloos een enkele opdracht op verzoek kunnen leve­ren.
2.     Na 6 maanden zullen de eindproducten in het archief worden opgeslagen. Op verzoek van Opdrachtgever kan tot maximaal 2 jaar terug en tegen een meerprijs van € 15 ex btw per opdracht een eindproduct uit het archief worden opgevraagd.
 
ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID
Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van gro­ve schuld of opzet aan de zijde van Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feite­lijk uitgekeerde somma.
 
ARTIKEL 14. FAILLISSEMENT/SURSEANCE
Zowel Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
 
ARTIKEL 15 OVERIGE BEPALINGEN
1.     Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp heeft het recht om een product te gebruiken voor publicatie of promotie.
2.     In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mo­gelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.
3.     Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp verzamelt en registreert persoonlijke en zake­lijke gegevens van Opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de opdrachten vrij gebruiken.
4.     De algemene voorwaarden kunnen – op verzoek – ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederland­se. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud van de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 
ARTIKEL 16 RECHTS- EN FORUMKEUZE
1.     Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
2.     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
3.     Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Jolien Kramer Fotografie & Grafisch ontwerp en Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 
OPGESTELD OP 1 JANUARI 2017 TE HOORN

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google